GRADE 8

विषय 1: परिमेय व अपरिमेय संख्या

उप विषय: परिमेय संख्यांतील क्रमसंबंध (लहानमोठेपणा) (Comparison of rational numbers)

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा

उप विषय: अपरिमेय संख्या (Irrational numbers)

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा

विषय 2: समांतर रेषा व छेदिका

उप विषय: छेदिका , छेदिकेमुळे होणारे कोन, संगत कोन , आंतरकोन , व्युत्क्रम कोन

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा