GRADE 7

विषय 1: भौमितिक रचना

उप विषय: भौमितिक रचना

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा

उप विषय: कोनांची एकरूपता (Congruence of angles)

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा

विषय 2: पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार

उप विषय: पूर्णांक संख्यांचा भागाकार

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा