GRADE 5

विषय 1: रोमन संख्याचिन्हे

उप विषय: रोमन संख्याचिन्हे

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा

विषय 2: संख्याज्ञान

उप विषय - ६ व ७ अंकी संख्यांची ओळख : वाचन आणि लेखन

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा

उप विषय: संख्यांचा लहान - मोठेपणा

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा